Tjänster

C-Plåt Stockholm AB åtar sig allt från nybyggen till reparationer inom byggnadsplåtslageri och takunderhåll. Våra uppdragsgivare och kunder är främst byggföretag, kommunala och privata fastighetsbolag samt privatpersoner.

Vi använder oss av olika material som kopparplåt, mässingsplåt, aluminiumplåt, aluzink, galvaniserad stålplåt, rostfri plåt och titanzink. Alla material som vi använder är ISO 14001- och ISO 9001-certifierade. Vi samarbetar mest med Lindab plåtprodukter, vars plåtar vi företrädesvis använder i vårt arbete på grund av deras överlägsna hållbarhet och förmånliga garantibestämmelser.

Läs mer under Garanti

Vi tillverkar allt från små plåtdetaljer till

 • Ventilationshuvar
  samt avloppsluftare.
  Dessa behövs på nästan alla byggnaders tak och bildar avslutningen på husets ventilations- och avloppssystem uppe på taket. I fogarna är vi extra noga med tätheten- regnvatten får inte tränga in någonstans. Ventilationshuvar och avloppsluftare infogas så att de ansluter exakt till takpannorna eller plåttaksprofilen. De anpassas till alla typer av tak samt till takets lutning och vi är noga med att hitta en estetiskt tilltalande lösning.
 • Omegahuvar
  behövs, när skorstensstocken inte uppvärms regelbundet. Värmen som strömmar ut genom skorstenen och håller den varm kontinuerligt, torkar bort regn och snö som faller ner i skorstenen och förhindrar på så sätt mögel och issprängningar samt att regn- eller snövatten rinner ner i Övergår du till bergsvärme, förblir skorstenen kall och kan skadas av regn och fukt. En omegahuva är ett överlägset skydd mot mögel och fuktskador i skorstenen och i källaren. Vi tillverkar alla omegahuvar efter mått i vår verkstad och installera dem på plats.
 • Takluckor
  Våra kunder kan beställa standardtakluckor. Dessa kommer dock enbart utan glas. Vill kunden ha en glasad taklucka, tillverkar vi den efter era mått. Om kunden så önskar. Låsning, skyddsgaller, uppställningsbeslag, stege och isolering mot höga och låga temperaturer samt ljud ingår i glasade takluckor. Hör med oss angående fler alternativ eller önskemål. Med takluckor höjer du användningsvärdet på ditt hus och det får en estetiskt tilltalande utsida.
 • Fönsterbleckar
  Vi tillverkar fönsterbleckar för montering ovanför fönstret såväl som underbleckar. Syftet med båda är att skydda från inträngande vatten ovanifrån och för att vattnet ska rinna av obehindrat nedanför fönstret. Vi tillverkar och monterar fönsterbleckar i många olika material och mått. Konsultera oss angående olika alternativ. Som med alla takarbeten gäller även här yttersta noggrannhet vid infästningen.
 • Ståndskivor
  Dessa beslag fungerar som en förbindelse mellan tak och vägg och behövs till exempel vid anslutning mellan tak och högre liggande vägg.
  De kan ha olika utseende beroende på konstruktion och takmaterial. De kan även utformas som luftning av takkonstruktionen. Dessa plåtskivor tillverkar vi i olika färger och material enligt kundens önskemål och passande till hustypen, så att ståndskivorna smälter in i helhetsintrycket på ett tilltalande sätt. De kallas också för övergångsplåtar och fyller en viktig funktion: de hindrar vatten från att tränga in i fogarna och förhindrar på så sätt fuktskador.
 • Hängskivor
  monteras som enkel avslutning vid gavelsprång. Avslutningen på taktäckning kan ske på olika sätt. Det förekommer ibland krön, men även vindskivebeslag. Det är viktigt med exakt infästning av alla takavslutningar i alla förekommande material för att garantera täthet.
  Det är det viktigt att hängskivan är tät och har ett tillräckligt språng, för att skydda fasaden mot skador som lätt uppstår på fuktabsorberande fasadmaterial som till exempel tegel och puts.
 • Krönplåt
  De delar av taket som är mest utsatta för vind och väder är takkrönet och gavlarna.
  Det finns åtskilliga typer av krön, anpassade till hur taket är utformat. För att inte vatten ska kunna stå kvar på taket, tränga in i krönbeslagets tvärfalsar och medföra fara för skador, måste varje krön ha tillräckligt med fall. Krönbeslagens infästning, speciellt i vindutsatta lägen, måste vara fackmannamässigt installerad och bör dessutom kontrolleras med jämna mellanrum.
 • Tröskelbleckar
  Regnvatten och slask skadar lätt byggnadens fasad och bottensyllar under dörrar och dylikt. Ett tröskelbleck skyddar tröskeln och motverkar att fukttränger in. Inga skador uppstår vid perfekt infästning av tröskelblecken, utförd av en erfaren yrkesman.

Dessutom åtar vi oss också följande takarbeten:

 • Bandtäckning
  Så kallas en typ av plåttak. Det innebär att långa plåtband läggs upp på taket och falsas ihop med varandra. På de ställen, där plåtbanden möter en taklucka eller en skorsten, syns det tydligt vilket förnämligt hantverk bandtäckning utgör.
  Ett efter alla konstens regler bandtäckt plåttak är inte bara vackert att se på, utan det innebär också ett överlägset skydd för taket och därmed ditt hus. Andra fördelar med ett sådant tak är en lång livslängd och att det dessutom är nästan underhållsfritt.
  Taklutningen kan dock ibland inte räcka till för ett bandtäckt plåttak. Vattensamlingar får inte uppstå på taket, utan lutningen måste garantera att vattnet kan rinna av.
 • Skivtäckning
  Så kallas det ursprungliga sättet att lägga ett plåttak.
  En skivtäckning består av plåtskivor, inte långa plåtband. Det kan vara lättare att handskas med smärre plåtdelar i vissa sammanhang. Ett plåtskivetäckt tak skiljer sig från ett bandtäckt tak genom att fler delar falsas ihop och därmed uppstår ett livligare mönster som tilltalar betraktarens öga. I speciellt vindutsatta lägen är skivtäckning att föredra pga större styvhet och hållbarhet.

Kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring valet mellan band- och skivtäckning!

Vi hjälper dig på bästa sätt efter att ha bedömt vilka förutsättningar ditt hus uppvisar.

 • Plegeltak
  Även här handlar det om plåttak där sammanhängande längder monteras ihop. Plegeltak är dock inte platta, utan profilpräglade som en- eller tvåkupig tegel. Det är en kostnadseffektiv lösning att täcka tak och ger intryck av ett konventionellt lertegeltak. Plegel har en vacker matt yta och finns i många olika färger. Plegeltak går snabbt att lägga i och med att plåtarna kan vara drygt 7 meter långa och kan beställas så att de täcker hela vägen uppifrån nocken ner till takfoten. Taket är så starkt och tåligt att man kan gå på hela dess yta och att det håller för stora mängder tungt snö.
 • Trp profil
  En annan ekonomisk metalltakprofil är Trp 20, den mest använda av alla trapetsprofiler. Den fungerar såväl inomhus som utomhus och både som tak och väggbeklädnad. Trp 20 tillverkas även med praktiskt kondensskydd på undersidan av plåten. Vår samarbetspartner Plannjas 20-105-profil skyddas av beläggningen Plannja Hard Coat. Trp profilplåt tillverkas direkt i rätt längd för att undvika spill. Det finns ett stort utbud av lösningar och produkter för alla typer av takkonstruktioner i olika ståltjocklekar, profiler och kulörer. Du har många valmöjligheter så att det bäst passar ditt hus och din stil.
 • Alla typer av tegeltak
  Ett klassiskt lertegeltak kan vid rätt underhåll ha en praktiskt taget obegränsad livslängd.
  Dessutom får det patina undan för undan och blir allt vackrare med åren.
  Äkta lertegel behöver inte bytas ut alla på en gång, utan man ersätter enbart enstaka spruckna tegelpannor som blev skadade pga oväder, nedfallande trädgrenar eller dyl. Ibland räcker det att rätta till pannorna som har hamnat ur läge efter en storm. Det betyder alltså att lertegel blir ekonomiskt i det långa loppet. Ett betongtegeltak kostar inte lika mycket initialt, men väger tungt och åldras mindre vackert.

 

VI ERBJUDER SKRÄDDARSYDDA SERVICEAVTAL GÄLLANDE TAKUNDERHÅLL

Ett skräddarsytt avtal kan innebära att vi går upp på fastighetens tak ett par gånger per år, exempelvis vår och höst. En allmän genomgång av taket innefattar kontroll av infästning och täthet vid fönster, galler o dyl, korrosionsangrepp och -skador, mekaniska skador och expansionsskador vid skorsten, takkupor, ståndplåtar etc. På våren gäller det att åtgärda eventuella issprängningar som kan ha skett i rännor och stuprör och på hösten om att rensa rännor och stuprör från löv och smuts. Dessa förtroendeuppdrag sköter vi med samma noggrannhet och sakkunskap som alla andra arbeten som vi utför åt våra kunder. Anlita C-Plåt Stockholm – ett tillförlitligt företag i plåtslagarbranschen!